Komunikat w sprawie RODO

Kraków, 24 maja  2018 r.

Szanowni Państwo,

Portal widzianespodwawelu.pl, w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

W związku z tym, administrator informuje, że:

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do: (i) wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub (ii) do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub (iii) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub (iv) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a także (v) na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody;

W szczególności, jeżeli są Państwo:

Użytkownikiem portalu internetowego widzianespodwawelu.pl przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z komentarzami wysyłanymi do naszego portalu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody;

Jeżeli przepisy prawa będą wymagać wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwu danych osobowych narusza przepisy prawa;

Dane osobowe zostały uzyskane od Państwa (dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą);

Podanie danych jest dobrowolne; dla szczegółowo określonych celów w odpowiednich regulaminach obowiązujących u administratora podanie danych może być niezbędne dla dokonywania określonych czynności, tj. publikacji komentarzy;

Państwa dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego zgodnie z polityką prywatności; Nie wywołuje to jednak żadnych skutków prawnych dla Państwa. Wiążące decyzje nie będą zautomatyzowane;

Od 25 maja 2018 r. dane kontaktowe inspektora ochrony danych u administratora są następujące:

widzianespodwawelu@widzianespodwawelu.hub.pl